ENԵՆԵՐ

Գենդերային վարկ

Լեդի գազան

3.4
Գլուխ 108 Հունվար 17, 2022
Գլուխ 107 Հունվար 12, 2022

Սատանայական դուքսը չի կարող քնել

3.6
Գլուխ 16 Դեկտեմբերի 29, 2021
Գլուխ 15 Դեկտեմբերի 29, 2021

Արքայազնի անձնական բժիշկը

3.7
Գլուխ 22 Նոյեմբերի 13, 2021
Գլուխ 20 Հոկտեմբեր 31, 2021

Ես ընտրում եմ կայսեր ավարտը

3.2
Գլուխ 114 Հոկտեմբեր 31, 2021
Գլուխ 113 Հոկտեմբեր 24, 2021

Գտնելով Կամելիային

3.9
Գլուխ 23 Հոկտեմբեր 31, 2021
Գլուխ 22 Հոկտեմբեր 24, 2021

Էլեկտուրություն

3.3
Գլուխ 166 Հոկտեմբեր 23, 2021
Գլուխ 165 Հոկտեմբեր 23, 2021

Պայքար հանուն սիրո

4.3
Գլուխ 84 Հոկտեմբեր 16, 2021
Գլուխ 83 Հոկտեմբեր 16, 2021
x